ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21182752
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.201.99.222
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก rawee@mhsri.go.th

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง กีฬาสี มนุษย์หน้ากาก ชุดสี ฯลฯ เริ่มใกล้ตัวชาว สป.วท. ขึ้นมาทุกที่ 

มารู้กันสักหน่อยว่าในฐานะข้าราชการไทยจะมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบั ประชาชนชาวไทยคนอื่นๆ ได้หรือไม่เพียงใด และจะถือเป็นความผิดวนิยัหรือไม่

ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิเสรีภาพและกา หนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติตัวแก่ข้าราชการพลเรือนในเรื่องทางการเมืองไว้ ดังนี้
 
มาตรา 43 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ท้้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ......[ ข้อนี้คือชุมนุมได้แต่ห้ามเกี่ยวกับการเมือง .. แล้วจะให้ชุมนุมทำไมฟะ ]

มาตรา 81 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ้นมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ..... [ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัรติย์ทรงเป็นประมุข.... ข้าราชการที่ทำงานให้ประเทศก็ต้องเลื่อมใส ศรัทธา และสนับสนุนในระบอบดังกล่าวด้วย โดยการส่งเสริม เสริมสร้างหรือไม่คัดค้านการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบดังกล่าว ได้แก่ การกระทำ ในทางคัดค้าน ต่อต้านหรือเป็นปรปักษ์ ดังนั้น พวกล้มเจ้า ผิดวินัย นะครับ]

มาตรา 82 (9)กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง.........[ข้อนี้จะเน้นที่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ข้าราชการสามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้]

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการนั้นยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ. สำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน. ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2499 (สมัยสงครามโลกเลย) กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมาชิก
ในพรรคการเมืองใดๆ ที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปในการประชุมของพรรคการเมืองน้้นเป็นการส่วนตัวก็ได้แต่ในทางที่เกี่ยวกับประชาชนและในหน้าที่ราชการจะตอ้งกระทำตัวเป็นกลาง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงพรรคการเมือง และต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดังต่อไปน้ี
(1) ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2 หรือข้าราชการการเมือง
(2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง
(3) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำ ของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน (....เมาท์ได้เฉพาะในหมู่ข้าราชการด้วยกัน..อิอิ)
(4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่
สาธารณสถานใดๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
(5) ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการหรือในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ
(6) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
(7) ไม่บังคับให้ผู้ใต้บ้งคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทำการในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
(8) ไม่ทำการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง
(9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ให้เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน หรือเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนงัสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจำ หน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชน อันเป็นข้อความที่มีลักษณะของการเมือง
(10) ไม่ปฏิบตัิหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทำกิจการต่างๆ อาทิเช่น วิ่งเต้น ติดต่อกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองเพื่อให้นำร่างพระราชบญัญัติหรือญัตติเสนอสภาฯ หรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
(11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง และในทางกลับกันไม่กีดกัน ตำหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกต้ั้ง
 
การฝ่าฝืนระเบียบนี้ถือว่า กระทำ ผิดวินัยฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ


สรุปแล้ว ข้าราชการก็มีสิทธิเหมือนประชาชนปกติ แต่ห้ามแสดงออก มากเกินไปนั่นเอง :)
 
 
หน่วยงาน: 
สบค.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

ขอ 3 คำ

มากเกินไป  ใครเป็นคนกำหนด อันนี้พิจารณายากแท้ครับ