ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21170011
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.238.118.80
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก thawesak@mhsri.go.th

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

ความเป็นมา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำ “กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” หรือ Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks (TH e-GIF) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ แล้วนั้น

นอกจากนี้การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการแลกเปลี่ยนตามแนวทาง TH e-GIF เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่สำหรับหน่วยงาน เช่น ภาษาเอ๊กซ์เอ็มแอล (XML) เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นต้น บุคลากรภาครัฐยังขาดความเข้าใจที่เพียงพอใน TH e-GIF และเทคโนโลยีที่ใช้ทำให้การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นไปอย่างล่าช้า จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และเพื่อให้การฝึกอบรมบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ควรเป็นการฝึกอบรมที่ได้ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถทำงานได้จริงเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การพิจารณามาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (TH e-GIF) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามแนวทาง TH e-GIF

เอกสารกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. หมวดการเชื่อมโยง (Interconnection)
2. หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)
3. หมวดการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล (Storage and Presentation)
4. หมวดความมั่นคงปลอดภัย (Security)
5. หมวดมาตรฐานเปิดอื่นๆ (Open Standard)

 

 

 

 ที่มา:เว็บไซต์โครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี