ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16409371
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 54.198.139.112
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ผู้รับผิดชอบโครงการที่ใช้วิธีการงบประมาณแบบการเบิกจ่ายแทนกัน ควรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย สป.วท. ได้รับแจ้งจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) จะทำการเข้าตรวจสอลงบการเงิน/บัญชี/งบประมาณ/พัสดุ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ 2555  โดยเจ้าหน้าที่ สตง. ได้ให้ข้อสังเกตว่า สป.วท. ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่ สป.วท. สนับสนุนเงินงบประมาณโดยวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS และนอกระบบ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2550 โดยให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนรายการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกแทนกันให้เจ้าของงบประมาณทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยวิธีเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้ส่งรายงานดังกล่าว เป็นรายเดือน อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ สตง. ได้แจ้งว่าจะขอตรวจสอบเอกสารรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแทนกันของปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

หน่วยงาน: 
สส.
3
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 3 (1 โหวต)