ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21159435
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   เป็นหัวใจสำคัญของการให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศส่วนใหญ่ ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศให้มากที่สุดภายใต้การพิจารณาคัดเลือกสรรเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ  วิธีการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากที่สุดและใช้ต้นทุนต่ำ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม / การสัมมนา / การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับความรู้ตลอดจนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง ทำให้สามารถนำไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและยังนำไปสู่การสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนอีกด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าว  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ  "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม "  ในปีงบประมาณ  2551 โดยมุ่งเน้นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี