ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16381207
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 18.212.120.195
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

สส.

สำนักส่งเสริมและุถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากความต้องการของหมู่บ้านกาบกล้วยฯ ปัตตานี นำทีมโดยประธานกลุ่ม คุณดรุณี และ กลุ่มหัตถกรรมผลิตกระดาษสาหร่าย (ลูมุกือตะ) นำทีมโดย คุณประสิทธิ์ รัตนมณี นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ. ปัตตานี ที่ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษและสีธรรมชาติ  จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านกาบกล้วยฯ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัติริยาธิราชเจ้า : 5 เมษายน 2525

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของ วท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

กลุ่มแปรรูปผลไม้ จันทบุรี หรือชื่อกลุ่ม โป่งแรคสามัคคี กลุ่มนี้มีความพร้อมในส่วนของ โรงเรือน เครื่องมือ อุปกรณ์ในการแปรรูปผลไม้ แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่ม ตัวประธานกลุ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิง ต้องสวมหมวกหลายใบ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการพัฒนากลุ่ม และหาผู้มาทำหน้าที่แทนไม่ได้  ไม่มีการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ แผนการตลาด ทั้ง ๆ ที่มีความพร้อมในการผลิต 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ติดตามหมู่บ้านแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ ฉะเชิงเทรา ก็เป็นหมู่บ้านที่มีประธานกลุ่มเข้มแข็ง อายุยังน้อย แต่มีความคิดก้าวหน้า ต้องการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่าง ๆ แต่ที่เน้นมาที่สุดคือ มะขาม เนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกมะขามอยู่เยอะ 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)